420

YAZ TATİLİ FİLMLERİ

(Alkan Avcıoğlu - 03 Temmuz 2015 - BirGün)


Hemen hemen herkesin tatil moduna girdiği şu günlerde beyazperdenin unutulmaz yaz filmlerinden bir seçki hazırladık.

Öğren­ciler için okullar ka­pandı. İşyer­lerinde çalışanlar da hangi hafta tatile çıkacağını plan­la­makla uğraşıyor. Sine­filin Galaksi Re­hberi köşesi de yıllık izne çıkıp 2 haf­talığına ara vere­cek. Gider­ayak beyazperd­edeki un­utul­maz yaz tatili film­ler­ine bir göz atalım iste­dik. 
Merak et­meyin, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliy­o­rum’ list­ede değil. Seçkideki film­lere bakarsak yaz tatilin­izde bir lu­na­parkta çalışmaya başlaya­bilir, bir kızın peşinden Strazburg'a gide­bilir, or­manda bir kulübede yaşamaya başlaya­bilir, bir rock grubuyla tur­n­eye çıka­bilir, Protes­tanlar tarafından beyninizin yıkanacağı bir yaz kampına katıla­bilir, arkadaşlarınızla or­manda bir yol­culuğa çıka­bilirsiniz. 


Ad­ven­ture­land - Greg Mottola (2009)
Ülkem­izde vizyon şansı bu­la­mayan Greg Mot­tola'nın filmi, yazın en­er­jisi kadar o boşluk duy­gusunu da perd­eye yansıtmasını başaran film­ler­den. Başından so­nuna kadar yoğun bir nos­talji duy­gusuyla bezeli film, yaz tatilin­izi bir lu­na­parkta çalışarak geçirme isteği yarata­bilir.Ben­imle Kal / Stand By Me - Rob Reiner (1986)  
1959 yazında, 12 yaşındaki 4 gencin bir cesedi ara­mak için or­manda çıktığı yol­cu­luk, sinema tar­i­hinin en un­utul­maz yol­cu­luk­larından biri. Stephen King'in kısa romanında uyarlanan film, bir jen­erasy­onu de­rinden etk­ilemiş un­utul­maz bir klasik.


Liseden yeni mezun olan 4 gencin, üniver­site öncesinde yaz tatil­lerinin son gece­sine odak­lanan 'Amer­i­can Graf­fiti’ gençlik türünün öncü film­lerinden biri. George Lucas'ın yönettiği film, sadece bir yaz filmi değil aynı za­manda gişe başarısıyla da A.B.D.'de yaz block­buster'ı kavramını da yaratan yapımlar­dan biri.Genç bir ressamın Strazburg sokak­larında 6 yıl önce tanıştığı Sylvia'yı arayışını an­la­tan 'En la Ciu­dad de Sylvia’, klasik an­lamda bir tatil filmi değil ama yaza dair en özel film­ler­den biri. Ge­lenek­sel hikaye an­latma mod­el­lerini pek sevmeyen Jose Luis Guerin'in yönettiği film, zamanın akışını perd­eye yansıtmak konusunda ben­z­er­siz bir hünere sahip, büyüleyici bir deneyim.The Kings of Sum­mer - Jordan Vogt-Roberts (2013)

'The Goonies’ ve 'Ben­imle Kal’ film­lerinden ilham alan 'The Kings of Sum­mer’ ailelerinden sıkılıp or­manda bir kulübe yap­maya karar veren 3 gencin hikayesini anlatıyor. Un­utul­maz karak­ter­leri ve olağanüstü sound­track'iyle dikkat çeken bu bağımsız film, bu­rada vizyon şansı bu­la­mamıştı. Sadece Bi­ag­gio karak­teri için bile bu list­ede olmayı hak ediyor.Aşk Yazım / My Sum­mer of Love - Pawel Pawlikowski (2004)


Pawel Paw­likowski'nin İngiltere'de çektiği film, farklı sınıflar ve farklı kültürler­den gelen 16 yaşındaki Mona ve Tam­sin'in bir yaz tanışıp bir­bir­ler­ine aşık ol­malarını anlatır. Yönet­men Paw­likowski'nin karak­ter­ler­ine di­dak­tik yaklaşmayıp, zamanın akışına odak­landığı 'Aşk Yazım’ at­mos­feri, görüntü yöne­timi ve oyun­cu­luk per­for­manslarıyla hafızalarda iz bırakan bir film.Aşk Mevsimi / The Grad­u­ate - Mike Nichols (1967)
Üniver­site bit­tik­ten sonra hay­atla il­gili ne ya­pacağınıza dair oluşan o büyük boşluğu, bit­meyen bir yaz mevsi­mini çok az film 'Aşk Mevsimi’ kadar başarıyla an­lata­bilir. Popüler kültür tar­i­hinin kilo­me­tretaşlarından biri olan filmde, Dustin Hoff­man'ın can­landırdığı Ben­jamin o büyük boşlukta adeta yüzüyor.Genç ve Heyecanlı / Dazed and Con­fused - Richard Linklater (1993)

1976 yazının başlangıcı, oku­lun son günü. Richard Lin­klater'ın pek çok karak­tere bir­den odak­lanan filmi, sound­track'i ve du­manlı kafasıyla un­utul­maz bir komedi. Göster­ildiği dönemde başarı yakalaya­masa da zaman geçtikçe hayran­larının sayısı hızla artan bir kült film.
Tatil Kitabı - Seyfi Teoman (2008)


Seyfi Teo­man'ın ilk filmi 'Tatil Kitabı’ Sil­ifkeli bir ailenin bir yaz boyunca başından geçen­leri anlatır. Filmin en büyük ma­haret­lerinden birisi tüm olan biten­ler boyunca, iz­leyi­cisini ilkokul öğren­cisi küçük Ali ile bir­likte bak­maya davet etmesi. Nitekim 'Tatil Kitabı’ tam da bu yüzden, nos­talji dolu taşra film­leri arasında çok özel bir yere sahip. 
Lisedeyken bir yaz tatilini, Rolling Stone der­gisinin muhabiri olarak bir rock grubuyla turnede geçirmeyi kim is­te­mez? Cameron Crowe'un her iz­leyişte kıymeti artan filmi 'Şöhrete Bir Adım'ın sırrı, düşlerde rast­lanabile­cek türden bir yazı anlatırken duy­gusal an­lamda hakiki ve samimi olmayı başara­bilmesi.Jesus Camp - Heidi Ewing, Rachel Grady
 (2006)
Her yaz tatili, list­edeki kur­maca film­lerdeki hikayel­erdeki gibi güzel ol­muyor. Fa­natik Protes­tanların düzen­lediği teolo­jik bir yaz kampına katılan 3 çocuğun hikayesini an­la­tan belge­sel, bir yaz tatilin­den ziyade bir yaz kabusu. Özenli kur­gusuyla seyir­ciyi güçlü bir şek­ilde etk­ile­meyi başaran belge­seli izle­mek pek çok korku filmini izle­mek­ten daha ra­hatsız edici.

0 yorum:

Yorum Gönder