420

YAZ TATİLİ FİLMLERİ

(Alkan Avcıoğlu - 03 Temmuz 2015 - BirGün)


Hemen hemen herkesin tatil moduna girdiği şu günlerde beyazperdenin unutulmaz yaz filmlerinden bir seçki hazırladık.

Öğren­ciler için okullar ka­pandı. İşyer­lerinde çalışanlar da hangi hafta tatile çıkacağını plan­la­makla uğraşıyor. Sine­filin Galaksi Re­hberi köşesi de yıllık izne çıkıp 2 haf­talığına ara vere­cek. Gider­ayak beyazperd­edeki un­utul­maz yaz tatili film­ler­ine bir göz atalım iste­dik. 
Merak et­meyin, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliy­o­rum’ list­ede değil. Seçkideki film­lere bakarsak yaz tatilin­izde bir lu­na­parkta çalışmaya başlaya­bilir, bir kızın peşinden Strazburg'a gide­bilir, or­manda bir kulübede yaşamaya başlaya­bilir, bir rock grubuyla tur­n­eye çıka­bilir, Protes­tanlar tarafından beyninizin yıkanacağı bir yaz kampına katıla­bilir, arkadaşlarınızla or­manda bir yol­culuğa çıka­bilirsiniz. 


Ad­ven­ture­land - Greg Mottola (2009)
Ülkem­izde vizyon şansı bu­la­mayan Greg Mot­tola'nın filmi, yazın en­er­jisi kadar o boşluk duy­gusunu da perd­eye yansıtmasını başaran film­ler­den. Başından so­nuna kadar yoğun bir nos­talji duy­gusuyla bezeli film, yaz tatilin­izi bir lu­na­parkta çalışarak geçirme isteği yarata­bilir.Ben­imle Kal / Stand By Me - Rob Reiner (1986)  
1959 yazında, 12 yaşındaki 4 gencin bir cesedi ara­mak için or­manda çıktığı yol­cu­luk, sinema tar­i­hinin en un­utul­maz yol­cu­luk­larından biri. Stephen King'in kısa romanında uyarlanan film, bir jen­erasy­onu de­rinden etk­ilemiş un­utul­maz bir klasik.


Liseden yeni mezun olan 4 gencin, üniver­site öncesinde yaz tatil­lerinin son gece­sine odak­lanan 'Amer­i­can Graf­fiti’ gençlik türünün öncü film­lerinden biri. George Lucas'ın yönettiği film, sadece bir yaz filmi değil aynı za­manda gişe başarısıyla da A.B.D.'de yaz block­buster'ı kavramını da yaratan yapımlar­dan biri.Genç bir ressamın Strazburg sokak­larında 6 yıl önce tanıştığı Sylvia'yı arayışını an­la­tan 'En la Ciu­dad de Sylvia’, klasik an­lamda bir tatil filmi değil ama yaza dair en özel film­ler­den biri. Ge­lenek­sel hikaye an­latma mod­el­lerini pek sevmeyen Jose Luis Guerin'in yönettiği film, zamanın akışını perd­eye yansıtmak konusunda ben­z­er­siz bir hünere sahip, büyüleyici bir deneyim.The Kings of Sum­mer - Jordan Vogt-Roberts (2013)

'The Goonies’ ve 'Ben­imle Kal’ film­lerinden ilham alan 'The Kings of Sum­mer’ ailelerinden sıkılıp or­manda bir kulübe yap­maya karar veren 3 gencin hikayesini anlatıyor. Un­utul­maz karak­ter­leri ve olağanüstü sound­track'iyle dikkat çeken bu bağımsız film, bu­rada vizyon şansı bu­la­mamıştı. Sadece Bi­ag­gio karak­teri için bile bu list­ede olmayı hak ediyor.Aşk Yazım / My Sum­mer of Love - Pawel Pawlikowski (2004)


Pawel Paw­likowski'nin İngiltere'de çektiği film, farklı sınıflar ve farklı kültürler­den gelen 16 yaşındaki Mona ve Tam­sin'in bir yaz tanışıp bir­bir­ler­ine aşık ol­malarını anlatır. Yönet­men Paw­likowski'nin karak­ter­ler­ine di­dak­tik yaklaşmayıp, zamanın akışına odak­landığı 'Aşk Yazım’ at­mos­feri, görüntü yöne­timi ve oyun­cu­luk per­for­manslarıyla hafızalarda iz bırakan bir film.Aşk Mevsimi / The Grad­u­ate - Mike Nichols (1967)
Üniver­site bit­tik­ten sonra hay­atla il­gili ne ya­pacağınıza dair oluşan o büyük boşluğu, bit­meyen bir yaz mevsi­mini çok az film 'Aşk Mevsimi’ kadar başarıyla an­lata­bilir. Popüler kültür tar­i­hinin kilo­me­tretaşlarından biri olan filmde, Dustin Hoff­man'ın can­landırdığı Ben­jamin o büyük boşlukta adeta yüzüyor.Genç ve Heyecanlı / Dazed and Con­fused - Richard Linklater (1993)

1976 yazının başlangıcı, oku­lun son günü. Richard Lin­klater'ın pek çok karak­tere bir­den odak­lanan filmi, sound­track'i ve du­manlı kafasıyla un­utul­maz bir komedi. Göster­ildiği dönemde başarı yakalaya­masa da zaman geçtikçe hayran­larının sayısı hızla artan bir kült film.
Tatil Kitabı - Seyfi Teoman (2008)


Seyfi Teo­man'ın ilk filmi 'Tatil Kitabı’ Sil­ifkeli bir ailenin bir yaz boyunca başından geçen­leri anlatır. Filmin en büyük ma­haret­lerinden birisi tüm olan biten­ler boyunca, iz­leyi­cisini ilkokul öğren­cisi küçük Ali ile bir­likte bak­maya davet etmesi. Nitekim 'Tatil Kitabı’ tam da bu yüzden, nos­talji dolu taşra film­leri arasında çok özel bir yere sahip. 
Lisedeyken bir yaz tatilini, Rolling Stone der­gisinin muhabiri olarak bir rock grubuyla turnede geçirmeyi kim is­te­mez? Cameron Crowe'un her iz­leyişte kıymeti artan filmi 'Şöhrete Bir Adım'ın sırrı, düşlerde rast­lanabile­cek türden bir yazı anlatırken duy­gusal an­lamda hakiki ve samimi olmayı başara­bilmesi.Jesus Camp - Heidi Ewing, Rachel Grady
 (2006)
Her yaz tatili, list­edeki kur­maca film­lerdeki hikayel­erdeki gibi güzel ol­muyor. Fa­natik Protes­tanların düzen­lediği teolo­jik bir yaz kampına katılan 3 çocuğun hikayesini an­la­tan belge­sel, bir yaz tatilin­den ziyade bir yaz kabusu. Özenli kur­gusuyla seyir­ciyi güçlü bir şek­ilde etk­ile­meyi başaran belge­seli izle­mek pek çok korku filmini izle­mek­ten daha ra­hatsız edici.

450


Pencereden içeriye deniz kokan bir rüzgar giriyor.. Kızım yanımda gitar çalıyor.. Kulaklarımdan içime güzel tınılar akıyor.. Uzanmışım.. 2000'li yılların en iyi dergilerinden biri olan LULL'u yıllar sonra yeniden okuyorum.. Gözlerimden içime güzel bilgiler akıyor.. Hayat güzel :)

*fotoğraf: Fatoş Avcıoğlu

430


Kelimeler kumlara karışır.. 
Denizin tuzu sandığın lekesi olur.. 
13 harika öykü akar gözlerimden içeri..


Açılış cümleleriyle birlikte öyküler:

1. Ortadan Yarısından
Bornova'nın yüksek mahallelerinden Tenekciler'de, şurup gibi bir eylül sabahında, nereden geldiği belli olmayan kötü bir koku hissedilecekti.


2. Tacettin
İki tane adamdan bozma hıyarto, jüt olmuş Titiz Tacettin'in devede gider gibi sallana sallana geldiğini görünce, Tacettin'i çaparıza getirip cüzdanını çarpmaya kalktılar.


3. Elif'in E'si
Diyelim ki gece.


4. Engereğin Oğlu
Bir ev, köyün en sessiz evi.


5. Kadın Sesleri
Bayan B ter içinde uyandı.


6. Oğul
Her şey o akşam oldu.


7. Sarhoştuk Yıldızların Altında
Anason bulutu, bahçeli meyhanede her masaya uğrayıp bir bir anı toplarken bir Kemal yudumlamış, bir Muhsin.


8. Sarı
Cenaze evine daha önce hiç gitmemenin deneyimsizliğinden, biraz da ölüm kokusunun korkusundan olacak, uygunsuz kaçıp kaçmayacağını düşünmeden kucak dolusu güller aldım.


9. Yülerzik
Yülerziği bulmak istiyorsan ilk bakacağın yer ceviz ağaçlarının gölgesi olmalı.


10. Aşkar
Közlenmiş odun kokusu, ortalıkta uçuşan isin uyuklatıcı rehaveti içeri yayılmaya başlamışken, Canan üstünde ne varsa çıkarıp banyonun en soğuk, en kuru yerine silkeleyip attı.


11. Selametle Kalın Hanımefendi
Tatlıcı Sokağı, öyle dar bir sokaktır ki ancak kedilerle çocuklar sığabilir.


12. Küllük
Yirmi yedi yaşına gelinceye değin, bir kez olsun adalet kavramını tartışmamış bir adamın, dev bir gökdelenin kapısına vardığında, kendisi ile gökdelen arasındaki yükseklik farkını adaletsizlik olarak algıladığını düşünürseniz, ona, bundan sonraki yaşamında hiçbir başarı şansı tanımazsınız.


13. Kışlangıç
Bugün, gayet iyi anladım; Kışangıç'ı hiçbir zaman yazamayacağım.